En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour une meilleure utilisation de nos services. En savoir plus.X

News Forum MediaTIC Islam Yabiladies Rencontres العربية Connexion
Het Criterio
25.33. En zij stellen u geen vraag of Wij geven u de waarheid en een uitmuntende uitleg.
25.34. Zij die vernederd naar de hel zullen worden gebracht, verkeren in een slechte toestand, en zij zijn het meest van het rechte pad afgedwaald.
25.35. Wij gaven Mozes het Boek (der Wet) en stelden zijn broeder Aäron tot helper aan.
25."36. En Wij zeiden: ""Gaat samen naar het volk dat Onze Tekenen verloochent."" Daarna vernietigden Wij hen."
25.37. En het volk van Noach: toen dit de boodschappers verloochende, verdronken Wij het en Wij maakten het tot een teken voor het mensdom. En Wij hebben een pijnlijke straf voor de onrechtvaardigen bereid.
25.38. En herinnert u Aad en Samoed en het volk van de Bron en vele andere geslachten tussen hen.
25.39. Wij gaven aan ieder hunner allerlei voorbeelden en Wij vernietigden allen.
25.40. En zij komen voorzeker de stad voorbij, waarop een boze regen was gevallen. Zien zij die (plaats) dan niet? Neen, zij verwachten de Opstanding niet.
25."41. Wanneer zij u zien maken zij u slechts tot een bespotting. ""Is hij het, die Allah als boodschapper heeft gezonden?"
25."42. Hij had ons inderdaad bijna van onze Goden doen afdwalen, als wij jegens hen niet standvastig waren gebleven."" Maar zij zullen weldra te weten komen, wanneer zij de straf zullen aanschouwen, wie het meest afgedwaald is van het rechte pad."
25.43. Hebt gij hem gezien, die zijn eigen begeerte als zijn God aanneemt? Wilt gij dan een beschermer over hem zijn?
25.44. Denkt gij dat de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee - neen, zij zijn verder afgedwaald.
25.45. Hebt gij niet gezien hoe uw Heer de schaduw verlengt? - En indien Hij het had gewild, kon Hij haar onbeweeglijk hebben gemaakt - Dan hebben Wij de zon tot een leider er van gemaakt.
25.46. Daarna trekken Wij haar langzaam tot Ons terug.
25.47. En Hij is het, Die de nacht tot een bedekking voor u heeft gemaakt en de slaap voor rust, en de dag voor het opstaan.
25.48. En Hij is het, Die de winden als blijde aankondiging voor Zijn barmhartigheid uitzendt en Wij zenden zuiver water uit de wolken neer.
Rechercher dans le Coran
Accès sourates
Accès versets